hoe staat u ervoor? 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nieuwe norm waar uw instelling mee werkt. In hoeverre krijgt het gestalte bij uw organisatie? Welke randvoorwaarden uit het kwaliteitskader zijn goed ingevuld en wat kan beter? Hoe doet uw organisatie het ten opzichte van andere organisaties? Onze QuickScan geeft in één dag inzicht in deze vragen zodat uw beeld op kwaliteit wordt verscherpt. 

Onze aanpak

In één dag steken we de thermometer in uw organisatie rond het thema kwaliteit. Onze QuickScan is opgebouwd uit de thema’s van het kwaliteitskader die aansluiten bij onze expertise. Vanuit kennis en kunde die Twynstra Gudde heeft, op deze thema’s onderzoeken wij enkele kernvraagstukken. Dit doen we door op zoek te gaan naar bepaalde kenmerken die iets zeggen over waar men staat per thema. Zo zegt een bepaalde participatie van cliënten in de besluitvorming iets over leren en verbeteren van kwaliteit. De focus van de QuickScan ligt op volgende vier thema’s:

  • Leren en verbeteren van kwaliteit
  • Leiderschap, governance en management
  • Personeelssamenstelling
  • Gebruik van informatie en hulpbronnen

1. Thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Het kwaliteitskader is gericht op continue werken aan verbetering. Samen met u gaan wij na hoe het huidige lerend vermogen in uw organisatie ervoor staat en hoe u deze kunt versterken. Daarnaast kijken wij samen naar hoe u het beste haalt uit de samenwerking met uw netwerkpartners. Wij gaan het gesprek aan met uw kwaliteitsmanager en met eenafvaardiging van zorgprofessionals. Daarnaast houden wij panelgesprekken met de OR (eventueel aangevuld met de VAR). De informatie die wij ophalen resulteert in een plot in het ontwikkelmodel waar u in een oogopslag inzicht krijgt in de sterke punten uw organisatie en waar kansen liggen.

2. Thema: Leiderschap, governance en management

Aan de hand van interviews met uw Raad van Bestuur en panelgesprekken onderzoeken wij de volgende kernvraagstukken: ‘Op welke manier houdt uw strategieontwikkeling rekening met de dynamiek van een veranderende wereld?’ ‘Hoe geeft de Raad van Bestuur invulling aan leiderschap?’ ‘Hoe ontwikkelt de relatie tussen interne en externe stakeholders zich?’ Op basis van de gesprekken reflexteren wij samen met u op de aansluiting van uw besturing bij de behoeften van de organisatie.

3. Thema: Personeelssamenstelling

Het binden en boeien van professionals is voor vele organisaties een uitdaging. Hoe aantrekkelijk is uw organisatie voor (zittende) zorgprofessionals? Hoe is ‘de stem van’ de professionals richting management en bestuur vormgegeven?  Hoe maakt uw organisatie de vertaling van de zorgvraag naar inzetkaders voor het personeel? Wij gaan het goede gesprek aan met (een afvaardiging van) relevante professionals en cliënten binnen uw organisatie. Documentonderzoek en cijfers vullen de informatie uit de gesprekken aan.

4. Thema: Gebruik van informatie en hulpbronnen

Op welke manier zorgt u ervoor dat de wensen en voorkeuren van uw cliënt bij u bekend zijn? Wat doet u met die kennis? Hoe tevreden zijn uw cliënten ten opzichte van de landelijke cijfers? Wij combineren cijfers van erkende cliëntenraadplegings instrumenten (zoals NPS) met gesprekken met uw management en cliëntenraad. U ziet in een oogopslag hoe uw organisatie het doet ten opzichte van anderen.

Door de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens zijn wij in staat om u per thema een representatieve spiegel voor te houden. Wij voeren de QuickScan in één dag uit met twee adviseurs.

Uw resultaat

U krijgt een indicatie waar u staat ten opzichte van collega instellingen, geen oordeel maar als verbeterstimulans. De QuickScan leidt tot gedeelde ervaringen, inzichten en bewustwording rondom kwaliteit bij u en hen die betrokken worden bij de scan. Op basis van de resultaten ziet u welke thema’s ‘op orde’ zijn en welke extra aandacht behoeven. Naast een eerste kwaliteitsindicatie biedt onze scan de mogelijkheid om uw organisatie te vergelijken met andere verpleeghuisorganisaties.

Wilt u meer weten over onze QuickScan? Vul uw gegevens in. Dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij