Herijking strategische adviesrol Kennis, Innovatie en Strategie

Om een betrouwbare overheid te zijn is het belangrijk om zowel over de korte termijn als over de lange termijn doelen na te blijven denken en die te verbinden met de benodigde kennis en innovatie. Adviestalent adviseur Robin Hulsman heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

De opdracht

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft belang bij een goed ingerichte strategische functie. Onder andere voor het behartigen van dit belang is KIS (Kennis, Innovatie en Strategie) opgericht. Nu KIS een aantal jaar bestaat werd de behoefte gevoeld om met name de strategische adviesrol van KIS te herijken. Dit ondersteunt het maken van keuzes wat betreft het oppakken van bepaalde zaken, en afhankelijk van de keuzes die hieruit volgen, heeft dat ook mogelijke gevolgen voor de capaciteit en werkwijze.

De aanpak

Er is, door middel van zowel interne als externe gesprekken en gebruikmakende van bestaande documenten, gekeken of KIS de impulsen die zij beoogt te leveren ook daadwerkelijk levert. Er zijn, in samenwerking met de strategen binnen KIS, verschillende toekomstscenario’s opgesteld en uitgewerkt. Ook is door middel van gesprekken gekeken hoe de strategische functie bij andere organisaties en binnen andere ministeries wordt ingevuld. Door middel van gestructureerde (interne) gesprekken in de directe omgeving van KIS is er getoetst of KIS inderdaad de juiste activiteiten en acties uitvoert, en momenteel de juiste rol inneemt, om het strategisch vermogen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu maximaal te optimaliseren.

Resultaat

Robin heeft een duidelijk plan geschreven waarin is uitgewerkt in welke mate de beoogde impulsen vanuit KIS wel of niet worden geleverd. Zij heeft na het voeren van zowel interne als externe gesprekken, verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Aan de hand van dit plan zijn er door de andere strategen binnen het team verschillende gesprekken gevoerd met mensen hogerop in de organisatie, om te kijken hoe de ontstane ideeën het best kunnen landen en vorm kunnen krijgen binnen het ministerie als geheel.

Opdrachtgever:
Branche:
Onze adviseur op dit project

Op zoek naar talent?
Of je talent ontwikkelen?

Vind talent Werken bij