Hoe staat u ervoor?  

Wat is op de ene plek, voor die ene persoon, in die ene omstandigheid, goede zorg? Hoe ga je hier over in gesprek, en zorg je ervoor dat het niet alleen bij praten blijft. Één van de manieren waarop Adviestalent hiermee bezig is, is via de Quickscan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het Nederlandse zorglandschap is een bonte lappendeken. De ene branche is de andere niet, de ene zorginstelling is de ander niet. Maar wat overal gelijk is: zorg raakt, en dan met name aan kwetsbaarheid en waardigheid.

Een vraag die ons bij Adviestalent boeit: Wat is op die ene plek, voor die ene persoon, in die ene omstandigheid, goede zorg? Hoe ga je hierover in gesprek, en zorg je ervoor dat het niet alleen bij praten blijft? Hoe doe je recht aan het ‘eigene’ per context, en aan weerbarstigheden die je vanaf het papier vaak niet ziet? Welke verhalen zouden meer vertelt moeten worden en aan wie?

In de afgelopen jaren is er op het gebied van kwaliteit veel geroepen en geschreven. Denk aan manifesten, codes en kwaliteitskaders. Toch is het niet eenvoudig om de kwaliteit van zorg te meten, of om hierover algemene uitspraken te doen. Het blijft een ervaring van die ene mens op die ene plek. Daar komt bij dat ‘zorgen’ verder reikt dan het naleven van wetten, richtlijnen en kaders alleen. Het is een beleving vol verrassende ongrijpbaarheden, zoals hartelijkheid, liefde, warmte en diepe emoties.

Gelukkig kun je over zo’n verzameling unieke ervaringen en belevenissen wel degelijk zinnige dingen zeggen. In samenspel met moederbedrijf Twynstra Gudde heeft Adviestalent daarom een dienst ontwikkelt die dit gesprek mogelijk maakt: de Quickscan. Aan de hand van vier deelthema’s die zijn afgeleid van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaan we in gesprek met betrokkenen binnen uw organisatie: Wat loopt lekker? En waar wringt de schoen nog?

Onderstaand kort de belangrijkste thema’s en werkwijzen op een rij:

1. Leiderschap, governance en management

Aan de hand van interviews en panelgesprekken met de Raad van Bestuur en de werkvloer wordt ingezoomd op de visie en strategie van de organisatie. “Wat is de visie? Hoe wordt deze vertaald op de werkvloer? In hoeverre voelt de werkvloer zich betrokken bij de visie, herkennen ze zich hierin?”

2. Leren en verbeteren van kwaliteit

Middels interviews staan we stil bij leren en het verbeteren van kwaliteit. “Hoe zorgt de organisatie ervoor dat de kwaliteit voortdurend wordt verbeterd? Hoe is het gesteld met het lerend vermogen in de organisatie, en wat kan hierin beter of anders? Wat zijn sterke punten en waar liggen nog kansen?”

3. Personeelssamenstelling

Aan de hand van interviews – gestut door cijfers en documentonderzoek – staan we stil bij de personeelssamenstelling, de inzet van medewerkers en de impact van tekorten. “Hoe speelt de organisatie in op deze personeelsvraagstukken en zijn er ideeën aanwezig om het beter te doen?”

4. E-health en innovatie

In gesprek met cliënten en de cliëntenraad achterhalen wij in hoeverre er effectief gebruik wordt gemaakt van eHealth en andere vormen van (technologische) innovatie. We kijken naar het gebruik hiervan, de positie van de cliënt in de organisatie en de patiëntervaring.

Nieuwsgierig nemen we het blad voor ieders mond weg. Dat wat loskomt brengen we vervolgens samen in een kraakhelder overzichtsdocument: voer voor nieuwe gesprekken en gedachten op die ene plek waar u samen met anderen de zorg ‘draagt’. Maar bovenal is de Quickscan een aanzet om pragmatisch en no-nonsense op weg te blijven naar betere zorg, waarbij iedereen zich uitspreekt en we er samen voor zorgen dat niemand zich vertilt.

Wilt u meer weten over onze QuickScan? Vul uw gegevens in. Dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.

Op zoek naar talent? Of je talent ontwikkelen?

Vind Talent Werken bij